PETAN
Od 25 la na rynku. Oferujemy podesty wiszące elewacyjne, kotłowe, zawory, uszczelki, łączniki systemu rowkowego typu Victaulic, Grinnell. Rury rowkowane, systemy p. pożarowe, tryskacze pianowe, zraszacze tel. 601403292; e-mail: biuro@petan.pl
RODO
 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), opinią polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz polskimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych przekazujemy ważne informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych informując, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

PETAN siedzibą w Katowicach, ul. Gałczyńskiego 10, 40-587 Katowice, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: PL 6341023459, REGON 277608818

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż Państwa dane osobowe, lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane  są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

  • w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu, i są przechowywane przez okres 6 lat  od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także  od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia,

  • w celu stworzenia statystyk i analiz na potrzeby własne i wówczas dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia.

W przypadku przedstawicieli dostawców, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od dostawców, których reprezentują, lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania
z Państwa produktów i usług lub na potrzeby korzystania z produktów i usług dostawców, których jesteście Państwo przedstawicielami, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, bankowe, prawne, informatyczne.

Każdy z Państwa, lub z Państwa przedstawicieli ma prawo żądania do:

  • dostępu do treści swoich danych,

  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia sprzeciwu,

  • cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w zycie  tj.od dnia 25 maja 2018 r.

Strona używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich użycie, prosimy opuścić stronę.